Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

» Wymagane dokumenty

Czcionka:


Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka „becikowe”

 • wypełniony wniosek
 • kopię dowodów osobistych obojga rodziców
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234).
 • oświadczenia lub zaświadczenia o dochodzie według wykazu dla zasiłku rodzinnego
 • w przypadku dziecka przysposobionego, objętego opieką prawna lub faktyczną kopie prawomocnego wyroku lub postanowienia sądu


Zasiłek pielęgnacyjny

 • wypełniony wniosek
 • kopie orzeczenia o niepełnosprawności, umiarkowanym stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • jeżeli ubiegasz się o zasiłek pielęgnacyjny w imieniu pełnoletniej osoby niepełnosprawnej – upoważnienie tej osoby, chyba że jesteś opiekunem prawnym


Świadczenie pielęgnacyjne

 • wypełniony wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznego stopnia niepełnosprawności ze wskazaniem daty powstania niepełnosprawności
 • dokumenty potwierdzające okresy ubezpieczeń społecznych

 

Specjalny zasiłek opiekuńczy

 • wypełniony wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • zaświadczenia lub oświadczenia o dochodach rodziny zgodnie z wymaganiami dla zasiłku rodzinnego
 • dokumenty potwierdzające rezygnacje z zatrudnienia w związku z koniecznością opieki nad osbą niepełnosprawną


Zasiłek rodzinny

 • wypełniony wniosek
 • kopię dowodu osobistego osoby ubiegającej się
 • kopię skróconego odpisu aktu urodzenia dziecka lub inny dokument urzędowy potwierdzający wiek dziecka
 • w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
 • w przypadku ukończenia przez dziecko 18 lat zaświadczenie ze szkoły
 • zaświadczenie szkoły wyższej w przypadku osoby uczącej się lub osoby legitymującej się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności
 • dokumenty stwierdzające wysokość dochodu rodziny :
  • w przypadku osób rozliczających się na zasadach ogólnych – zaświadczenia/oświadczenia o dochodach netto uzyskanych w roku, poprzedzającym okres zasiłkowy + kserokopia PIT
  • w przypadku osób rozliczających się w formie ryczałtu ewidencjonowanego lub kart podatkowej oświadczenie o wysokości dochodu osiągniętego w roku poprzedzającym okres zasiłkowy, dochód pomniejsza się o składki na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne i należny zryczałtowany podatek.
  • oświadczenie członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu (ustawa o świadczeniach rodzinnych)
  • kopię nakazu płatniczego lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego wyrażone w hektarach przeliczeniowych ogólnej powierzchni w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • umowę dzierżawy, w przypadku oddania części lub całości posiadanego gospodarstwa w dzierżawę
  • w przypadku wniesienia gospodarstwa rolnego do użytkowania przez spółdzielnię rolniczą – umowę o wniesieniu wkładów gruntowych
  • jeżeli członek rodziny jest zobowiązany wyrokiem lub ugodą sądową do płacenia alimentów na rzecz osoby spoza rodziny – przekazy lub przelewy pieniężne dokumentujące wysokość alimentów
  • kopię protokołu posiedzenia zawierającą treść ugody sądowej, odpis posiedzenia zatwierdzonego przez sąd, a zawartego przed mediatorem lub kopię odpisu wyroku sądu zasądzającego alimenty na rzecz osób w rodzinie
  • w przypadku otrzymywania alimentów niższych niż zasądzone – przekazy lub przelewy dokumentujące faktyczną wysokość otrzymywanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o całkowitej lub częściowej bezskuteczności egzekucji alimentów, a także o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku uzyskania alimentów wyższych – oświadczenia o wysokości otrzymanych alimentów oraz zaświadczenie komornika o wysokości wyegzekwowanych alimentów
  • w przypadku przebywania osoby w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo – wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno – opiekuńczym, szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej całodobowe utrzymanie – zaświadczenie o wysokości ponoszonej opłaty
  • dokument określający datę utraty dochodu i jego wysokości
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w których dochód był osiągany - w przypadku uzyskania dochodu w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
  • dokument określający wysokość dochodu uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty - w przypadku uzyskania dochodu po roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy
 • informację o toczącym się postępowaniu o przysposobienie dziecka
 • w przypadku osoby uczącej się kopię aktów zgonu lub zasądzających alimenty
 • kopię karty pobytu w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP


Jeżeli sytuacje tego wymaga możemy zażądać innych dokumentów niż wymienionych powyżej.

dodatek z tytułu urodzenia dziecka

 • zaświadczenie lekarskie lub wystawione przez położną potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną nie później niż od 10. tygodnia ciąży do porodu, które stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 września 2010 r. w sprawie formy opieki medycznej nad kobietą w ciąży, uprawniającej do dodatku z tytułu urodzenia dziecka oraz wzoru zaświadczenia potwierdzającego pozostawanie pod tą opieką (Dz. U z 2010 r., Nr 183, poz. 1234). ( wzór zaświadczenia w zakładce Formularze do pobrania)


dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego

 • zaświadczenie pracodawcy lub oświadczenie o terminie i okresie na jaki został udzielony urlop wychowawczy, oraz o co najmniej sześciomiesięcznym okresie pozostawania w stosunku pracy bezpośrednio przed uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego
 • zaświadczenie organu emerytalno - rentowego lub oświadczenie, że osoba jest zgłoszona do ubezpieczeń społecznych
 • w przypadku złożenia oświadczenia o zgłoszeniu do systemu ubezpieczeń, imienny raport potwierdzający odprowadzenie składek z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku


dodatek z tytułu samotnego wychowywania

 • kopie aktu zgonu drugiego z rodziców lub prawomocnego wyroku zasądzającego alimenty
 • w przypadku gdy ojciec dziecka jest nieznany – kopię zupełnego odpisu aktu urodzenia dziecka
 • odpis wyroku sądu oddalający w całości powództwo o alimenty
 • orzeczenie sądu zobowiąże jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka


dodatek z tytułu podjęcia nauki w szkole poza miejscem zamieszkania

 • zaświadczenie szkoły lub oświadczenie o uczęszczaniu do szkoły poza miejscem zamieszkania
 • oświadczenie lub zaświadczenia potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia poza miejscem zamieszkania
 • dokument potwierdzający tymczasowe zameldowanie ucznia w bursie, internacie, lub innym miejscu zapewniającym zamieszkanie, prowadzonym przez podmiot publiczny

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Zegar

Kalendarium

Czerwiec 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Imieniny